Medlemsinformasjon

For å bli medlem hos CrossFit Larvik må du delta på et On-rampekurs. Dette er et obligatorisk introduksjonskurs for å trene CrossFit hos oss, og dette inngår i innmeldingsavgiften. Vi kan også foreta en screening hvis du har trent CrossFit tidligere, da trenger du ikke delta på On-rampekurs, men innmeldingsavgiften blir den samme.

Medlemskap hos CrossFit Larvik inkluderer deltagelse på alle WODer, og har fri tilgang til boxen for egentrening innenfor åpningstidene. Under pågående Woder vil det ikke være mulighet for egentrening i hovedsalen, men i de andre salene. Her vil du finne det du trenger til å trene CrossFit, tradisjonell styrketrening og kondisjon. Det vil være tilgjengelig utstyr som løse hantler, nedtrekk, løpemøller m.m.

Bindingstid

Kontrakter med bindingstid kan ikke sies opp i perioden de er gyldig. Oppsigelse kan tidligst skje den siste måneden av kontrakten og medfører at den påfølgende måneden må betales for. Kontrakten fortsetter automatisk å løpe etter bindingstid og har således én måneds oppsigelse.

Oppsigelse av medlemskap

Oppsigelse av medlemskap må skje før den første i hver måned, for at det skal gjelde for den påfølgende måneden. Oppsigelse må skje skriftlig, og bekreftes av CrossFit Larvik før den er gjeldende. Det er ikke anledning til å si opp i en «frys»-periode eller fryse den siste måneden med oppsigelse.

Frysing av medlemskap

Det er mulig å fryse medlemskapet én eller flere måneder, for eksempel i forbindelse med reise. Dette må gjøres skriftlig, før den første i måneden, og må bekreftes av CrossFit Larvik for å være gjeldende. Frysing av medlemskap koster 150,- og du beholder din plass. På et tidspunkt setter vi et medlemstak og da vil du være sikret din plass.
Den tiden medlemskapet er fryst vil ikke inngå som en del av bindingstiden, slik at bindingstiden gjelder for fullt betalende måneder. Ved fremvisning av legeattest kan du fryse medlemskapet gratis innenfor attestperioden (gjelder ikke for allerede betalt avgift ) Andre unntak for kostnadsfri «frys»av medlemskap gjøres individuelt. Forhold som vurderes er for eksempel idrett på høyt nivå, studieopphold i utlandet og lignende.
Betalingsterminer

Ved utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet kan bli nektet å trene når betalingen ikke er ajour.
Medlemskapet er personlig

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til en annen person uten skriftlig godkjennelse av CrossFit Larvik. Noe gebyrer kan forekomme ved godkjennelse av dette for å dekke omkostninger.

Det er STRENGT forbudt å medbringe ikke medlemmer inn i lokalene uten godkjennelse av CrossFit Larvik. overtredelse av dette vil bli slått hardt ned på.

Det er medlemmets ansvar til en hver tid å påse at CrossFit Larvik har rett personalia ved feks. adresseendring o.l.

Trening på eget ansvar

Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på person eller gjenstander om oppstår under eller som følge av undertegnedes opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

Foreldre er ansvarlig for medbrakte barn med mindre barna er plassert i organisert barnepark, og personalet etter avtale skal ivareta barnets sikkerhet. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås.
Booking av WOD timer og kansellering av oppmøte

Grunnet til tider så stor pågang på WOD timene er det et krav om at medlemmet møter opp på reservert tid. Kommer noe i veien som forhindrer dette må medlemmet umiddelbart trekke sin påmelding. Mangel på oppmøte der hvor en reservasjon foreligger vil kunne medføre karantene eller andre tiltak senteret iverksetter for å bedre oppmøte situasjonen.
Utstyr og søppel

Medlemmet er ansvarlig for å rydde i det utstyret som blir brukt i WOD timer og utenom. Alt utstyr har sitt sted på senteret hvor det skal være plassert når det ikke er i bruk. Utstyr skal behandles bra og ivaretas på en best mulig måte. Bevisst mangel på rydding og håndtering av utstyr og senteret vil i første omgang føre til en muntlig advarsel, og deretter skriftlig advarsel. Mat og drikke skal håndteres forsvarlig i senteret og avfall skal kastes i søppeldunk. Eventuelt søl skal tørkes opp.
Treningsmiljø

Medlemmet er ansvarlig for å bidra til å skape et positivt treningsmiljø på treningssenteret. Det er nulltoleranse for doping og rusmidler hos CrossFit Larvik. Ved et eventuelt avdekket forhold som innebærer bruk av doping/rusmidler påberoper CrossFit Larvik seg retten til å avbryte kontraktsforhold.
Personvern

CrossFit Larvik følger lover og regler som gjelder til enhver tid ved norsk lov.

CrossFit Larvik påberoper seg retten til å avbryte et kontraktsforhold hvis medlemmet ikke avholder gjeldende regler til en hver tid som gjelder hos CrossFit Larvik.